Zentica

Toegang tot uw klantenzone

Heeft u een noodgeval?

Schiet op en we bellen je meteen.

Contacteer ons

+34 91 06 06 129

+44 7594 868857

Of bezoek ons op onze kantoren in Madrid en Londen.

Zentica-koekjes

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor marketingactiviteiten en om u een betere ervaring te bieden. Lees over hoe we cookies gebruiken en hoe u ze kunt controleren door op Voorkeuren te klikken.


Voorkeuren

Privacy-voorkeuren

Wij respecteren uw recht op privacy, u kunt ervoor kiezen om het verzamelen van gegevens van bepaalde soorten diensten niet toe te staan. Het niet toestaan van deze diensten kan echter invloed hebben op uw ervaring.

 • Sessiecookie
  Sessiecookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, evenals het accepteren van cookies.
  VEREIST
 • Cookie XSRF-token
  Dit Cookie is noodzakelijk voor de goede werking van Zentica-formulieren, waardoor het gebruik of het indienen van formulieren door bots en andere geautomatiseerde tools wordt vermeden.
  VEREIST
 • Google Advertenties
  Dit Cookie verzamelt informatie van uw browser over uw gebruikersprofiel.
 • Google Analytics
  Dit Cookie geeft ons informatie over uw Zentica gebruikerservaring om u elke dag meer en betere diensten te kunnen bieden met een betere ervaring. Met dit Cookie helpt u ons te verbeteren.

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden

Deze wettelijke kennisgeving en informatie regelt het gebruik van de internet webservice onder de volgende domeinnamen: www.zentica-global.com. Zentica Global is de handelsnaam die is opgenomen in de bovengenoemde website en is het onderwerp van deze wettelijke kennisgeving.

Zentica valt als aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij onder de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Zentica is een handelsnaam die eigendom is van Zentica LTD met adres 20-22 Wenlock Road, Londen, N1 7GU telefoon 911 847 868 en e-mailadres informacion@zentica-global.com.

Het Web is eigendom van Zentica LTD, die zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op het Web of in de configuratie en presentatie ervan. De houder bezit alle auteursrechten op de gehele inhoud van het Web, hetzij door zijn eigen recht, hetzij door opdrachten of overeenkomsten met derden.

Door deze website, inclusief alle pagina's, te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Zentica niet aansprakelijk is voor enig gevolg, schade of letsel als gevolg van een dergelijke toegang of gebruik van informatie op deze website of toegang tot ander materiaal op het internet door middel van verbindingen met deze website. Zij is evenmin verantwoordelijk en de gebruiker aanvaardt dit voor fouten of computerproblemen veroorzaakt door virussen, wormen, kwaadaardige software of andere social engineering-aanvallen (phising, pharming, Trojaanse paarden, enz.) die door derden op onze servers worden geplaatst, gedurende de periode totdat de reactieve beschermingsmaatregelen die deze entiteit ter beschikking staan, zijn geïmplementeerd. Als de gebruiker fouten in de werking of vreemd gedrag van de site opmerkt, kan hij een e-mail sturen naar het bovenstaande adres. Toegang tot de inhoud van deze Website door middel van gemechaniseerde systemen die verschillen van natuurlijke personen is verboden, aangezien deze de eigenaar van de Website schade kunnen berokkenen doordat hij het publiek niet objectief kan meten. In het geval dat een gebruiker contracten afsluit via een relatie die via e-mail tot stand is gekomen, is er geen herroepingsrecht omdat het om professionele diensten gaat.

Voorwaarden voor het gebruik van het web

De inhoud en informatie die via www.zentica-global.com wordt verstrekt, voldoet aan de huidige wetgeving en is eigendom van Batuy of wordt verworven of geëxploiteerd onder legitieme titels.

De eigenaar van de Website kan via de Website diensten of producten aanbieden die onderworpen kunnen zijn aan specifieke eigen voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze Voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarvan de Gebruiker in elk specifiek geval op de hoogte zal worden gebracht.

Het gebruik van de Webattributen stelt de toestand van de Webgebruiker vast en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze Wettelijke Notitie in de versie die Zentica Global publiceert op het moment dat de Gebruiker het Web betreedt.

Bijgevolg moet de Gebruiker deze Wettelijke Notitie zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is het Web te gebruiken, aangezien deze kan worden gewijzigd. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Web, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze wettelijke verklaring, het privacybeleid, goede gewoonten en de openbare orde.

Evenzo gaat de Gebruiker ermee akkoord het Web of de diensten die via het Web worden aangeboden niet te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten of in strijd met de inhoud van deze Wettelijke Verklaring, schadelijk voor de belangen of rechten van anderen, of op enigerlei wijze het Web of de diensten ervan te beschadigen, uit te schakelen of aan te tasten, of het normale gebruik van het Web door andere gebruikers te beletten. Evenzo stemt de Gebruiker er uitdrukkelijk mee in de gegevens, programma's of elektronische documenten en andere die zich op deze website bevinden niet te vernietigen, te wijzigen, uit te schakelen of op enige andere wijze te beschadigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, controles of andere logische apparaten of reeksen van tekens in te voeren die enige vorm van wijziging in de computerwetenschappelijke systemen van de houder van het web of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken. De gebruiker accepteert en verklaart kennis te hebben genomen van deze wettelijke verklaring en het privacybeleid. Anders moet de gebruiker de website op dit moment verlaten. De activiteit is niet onderworpen aan enig regime van voorafgaande administratieve toestemming, noch aan gedragscodes, met uitzondering van de goede trouw, het gewoonterecht en het burgerlijk wetboek. De eigenaar verleent geen bemiddelings- of huisvestingsdiensten.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud van het Web is, tenzij anders aangegeven, het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website of van derden en, ter illustratie, maar niet beperkt tot, het grafische ontwerp, de broncode, logo's, tekst, grafieken, illustraties, foto's en andere elementen die op het Web verschijnen.

Ook alle handelsnamen, handelsmerken of logo's van welke aard dan ook op het web zijn wettelijk beschermd. De houder van het Web verleent geen enkele licentie of toestemming voor persoonlijk gebruik aan de Gebruiker of de bezoeker op zijn rechten van intellectuele en industriële eigendom of op enig ander recht met betrekking tot zijn Web en de diensten die in hetzelfde Web worden aangeboden.

Alle rechten voorbehouden. De Gebruiker of bezoeker erkent dat de reproductie, distributie, commercialisering, transformatie, en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, door enige procedure, van alles of bladeren van de inhoud van dit Web een inbreuk vormt op de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van de houder van het Web of de houder ervan, en een misdrijf is van het Wetboek van Strafrecht, en verboden is.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inbreuken die hij kan plegen of de schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van het Web of de inhoud ervan, zijnde de eigenaar van het Web, zijn partners, leveranciers, medewerkers en vertegenwoordigers, vrijgesproken van elke vorm van verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit de handelingen van de Gebruiker.

De houder van het Web zal alle inspanningen en redelijke middelen aanwenden om de bijgewerkte en betrouwbare informatie op het Web te vergemakkelijken, maar de houder van het Web aanvaardt geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, of mogelijke onnauwkeurigheden en/of weglatingen in geen enkele van de toegankelijke inhoud via dit Web.

De Gebruiker is de enige persoon die verantwoordelijk is voor elke claim of gerechtelijke actie, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die door derden tegen de houder van het Web wordt ingesteld op basis van het gebruik van het Web of de inhoud ervan door de Gebruiker. In zijn geval zal de Gebruiker de kosten, kosten en schadeloosstellingen van de houder van het Web ter gelegenheid van dergelijke vorderingen of rechtsvorderingen op zich nemen.

Verantwoordelijkheid voor de werking van de website

De eigenaar van de website sluit alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbrekingen in de werking van het elektronische systeem, die worden veroorzaakt door oorzaken buiten de eigenaar van het web. Ook sluit de eigenaar van de website elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit vertragingen of blokkades in de werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door gebreken of overbelasting van de telefoonlijnen of het internet, evenals schade die door derden wordt veroorzaakt door illegale interferentie buiten de controle van de eigenaar van het web. De houder van het web is bevoegd om de toegankelijkheid van het web tijdelijk en zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten ter gelegenheid van werkzaamheden voor onderhoud, reparatie, update of verbetering.

Beleid inzake persoonsgegevens verkregen via het web

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in elk van de formulieren op het Web, geeft de gebruiker, wanneer hij zijn persoonlijke gegevens verstrekt, de eigenaar van het Web uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de daarin aangegeven doeleinden. De houder van het Web zal de door de Gebruiker gefaciliteerde gegevens opnemen in een bestand dat eigendom is van hetzelfde bestand dat naar behoren is gecommuniceerd aan het Agentschap voor Gegevensbescherming en dat voldoet aan de effectieve wetgeving.

De Gebruiker of zijn vertegenwoordiger zal zijn recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet kunnen uitoefenen door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het adres dat is vermeld in de rubriek 'Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' van deze website. U wordt er ook op gewezen dat de IP (Internet Protocol) gegevens van de abonnee van wie u verbinding maakt met onze pagina worden bewaard gedurende de in de geldende wetgeving vastgestelde periode, waarna ze automatisch worden verwijderd, met het oog op de veiligheid en de samenwerking met Justitie. Cookies kunnen op uw computer worden geplaatst.

Dit zijn kleine bestanden die bedoeld zijn om de bezochte pagina's te onthouden om de toekomstige navigatie te vergemakkelijken. U kunt de cookies verwijderen door de optie te selecteren die uw browser hiervoor heeft. U kunt alle cookies op elk gewenst moment verwijderen door de optie in uw browser te selecteren.

Als gebruiker van deze website weet en erkent u dat de cookies, indien van toepassing, alleen worden geplaatst om de navigatie in de dienst van de informatiemaatschappij die door de website wordt aangeboden te vergemakkelijken, en niet voor aanvullende doeleinden. Maar in geval van twijfel bent u op de hoogte van deze doeleinden, het is u uitgelegd wat de cookie is en waar het voor dient, en u stemt ermee in om het te laten deponeren, waarbij u, zoals u weet, altijd de optie van uw browser heeft om ze niet toe te staan of om ze op elk moment te verwijderen. Als u niet akkoord gaat, moet u de site op dit moment verlaten.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te ontwikkelen of bij te werken. De Gebruiker zal automatisch gebonden zijn aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van toegang tot het Web, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Oplossing van conflicten en bevoegde jurisdictie

Alle controverses die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de toepassing van deze wettelijke kennisgeving, zullen worden opgelost voor de rechtbanken en de rechtbanken van de woonplaats van de houder van het Web.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding die voortvloeit uit de contractuele processen die worden uitgevoerd tussen de gebruikers van de webpagina die zich bevindt op de URL https://www.zentica-global.com, die eigendom is van de eigenaar van de webpagina. Klanten accepteren de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat ze de dienst gebruiken of contracteren. Dit document kan door de gebruikers worden afgedrukt en opgeslagen. De Houder van het Web stelt het e-mailadres dat in de Juridische kennisgeving van het Web staat ter beschikking van de gebruikers, zodat zij enige twijfel kunnen doen rijzen over de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijke regels

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de Wet 7/1998 van 13 april, betreffende de Algemene Contractvoorwaarden, in het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, in het Koninklijk Decreet 1906/1999 goedkeurt, van 17 december, die de telefonische of elektronische contractering met algemene voorwaarden regelt, organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, wet 7/1996, van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel, en wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

Producten en diensten

De eigenaar van de website voert de diensten uit die op het web worden vermeld en worden duidelijk en ondubbelzinnig naast hen vermeld, met inbegrip van hun voorwaarden.

Registratie

De gebruiker, om gebruik te maken van deze dienst, gaat ermee akkoord om zich gratis te registreren en om correcte en volledige informatie te verstrekken, en deze altijd up-to-date te houden, anders zou de eigenaar van de website zijn account onmiddellijk opschorten of annuleren en de diensten weigeren. Op het moment van registratie heeft de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord waarvoor hij verantwoordelijk is. De gebruiker moet zijn wachtwoord minstens één keer per jaar wijzigen.

Bestelling, levering, ophaling en transport

Aankopen worden gedaan op het internet, via de website van de eigenaar van de website. De dienst zal worden gebruikt naargelang de beschikbaarheid van de specifieke voorwaarden. De meeste producten zijn virtueel en diensten met onmiddellijke levering zonder gebruik te maken van een conventionele transportmethode.

De uitgereikte facturen en alle soorten documentatie die bij de aankoop van een product of dienst zijn inbegrepen, worden zowel per e-mail als per aangetekende post naar de klant gestuurd.

Betalingssysteem

De gebruiker van de pagina's van de website-eigenaar accepteert de betalingsmethode die op het moment van aankoop door de website wordt bepaald. Als er meerdere opties worden getoond, accepteert de gebruiker het gekozen betaalmiddel.

Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksregels en geen activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Ook verbindt hij zich ertoe geen acties uit te voeren die de visualisatie beïnvloeden, geen informatie te extraheren of te proberen toegang te krijgen tot interne databanken.

De gebruiker zal de pagina van de eigenaar niet gebruiken voor:

- een ongeoorloofde, valse of frauduleuze aankoop te doen.

- de functionaliteit van de sites van de website-eigenaar verstoren of proberen te verstoren.

- ongeoorloofde toegang te verkrijgen of te proberen. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de aankopen of diensten van de gebruiker te annuleren of de toegang te ontzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval dat hij/zij een van de bovenstaande activiteiten uitvoert en om de gepaste juridische acties uit te voeren.

Procesvoering

In geval van een geschil zal de gebruiker bij voorrang contact opnemen met de eigenaar van de website om een minnelijke schikking te treffen. Voor elke juridische vraag die betrekking heeft op de eigenaar van het web, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn, aangezien de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats in Spanje van de eigenaar van het web bevoegd zijn.

Auteursrecht, intellectueel eigendom en reclame

De eigenaar van de website respecteert de industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is verboden om elementen van deze webpagina's te reproduceren, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te wijzigen of om inbreuk te maken op rechten die onderworpen zijn aan bescherming, tenzij de eigenaar van de rechten hiervoor toestemming heeft gegeven.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud op de sites van de eigenaar van de website is verboden. De inhoud van deze website is onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom en is het exclusieve eigendom van de eigenaar van de website of van natuurlijke of rechtspersonen die op de hoogte zijn gebracht. Het intellectuele eigendom strekt zich, naast de inhoud van www.zentica-global.com, uit tot de grafische vormgeving, logo's, vormgeving, afbeeldingen en broncode die voor de programmering worden gebruikt.

Informatie en communicatie voor en na het sluiten van contracten

De eigenaar van de website verstrekt in ieder geval duidelijke en nauwkeurige informatie over de prijzen van de aangeboden diensten, waarbij hij uitdrukkelijk vermeldt of de prijs al dan niet inclusief de toepasselijke belastingen is en of er al dan niet verzendkosten zijn.

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de eigenaar van de website de gebruiker geïnformeerd over de verschillende procedures die moeten worden gevolgd voor het sluiten van de overeenkomst, dat het bedrijf het elektronische document zal indienen zodat het toegankelijk is voor de gebruiker, over de technische middelen die de gebruiker ter beschikking worden gesteld om fouten in de invoering van de gegevens te identificeren en te corrigeren en over de taal of talen waarin de overeenkomst kan worden geformaliseerd.

Het bedrijf bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van de gebruiker door een e-mail te sturen naar de gebruiker na het afsluiten van het contract. De inhoud van de e-mail bevat schriftelijke informatie over de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van het herroepingsrecht en de resolutie en het document van herroeping en herroeping. De eigenaar van de website zal in voorkomend geval informatie verstrekken over de dienst na verkoop en de bestaande commerciële garanties.

Annulerings-, retour- en restitutiebeleid voor bestellingen

Indien de klant één of meer van de gecontracteerde diensten wenst te annuleren, moet hij/zij dit ten minste één (1) dag voor het einde van de contractperiode aangegeven op het bestelformulier voor de dienst(en) die hij/zij wenst te annuleren, op het extranet van zijn/haar klant aangeven en een boete betalen (hierna 'Boete voor vroegtijdige annulering van diensten' of 'PCAS' genoemd) die gelijk is aan 100% van de totale openstaande kosten tot het einde van de voornoemde periode. De diensten die worden gecontracteerd voor een periode van meer dan een maand (1) kunnen niet worden geannuleerd op verzoek van de klant, in het midden van de periode waarin een terugbetaling wordt geëist, aangezien de klant speciale kortingen geniet voor het contracteren van meer dan een maand (1). De klant moet wachten tot het einde van het contract om het product te annuleren.

Voor diensten die voor een periode van een maand (1) zijn gecontracteerd, moet de klant het contract na afloop van de periode opzeggen. Er is geen terugbetaling mogelijk.

De teruggave en terugbetaling van betalingen voor een dienst zal worden toegepast in alle gevallen waarin Zentica Global niet voldoet aan de contractvoorwaarden. Om een terugbetaling of terugbetaling aan te vragen moet u schrijven naar reembolsos@zentica-global.com en de punten aangeven waaraan Zentica Global niet heeft voldaan bij de levering van onze diensten. Zodra uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u de terugbetaling binnen maximaal 15 dagen in dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor het doen van uw betalingen.