Zentica

Dostęp do strefy klienta

Masz nagły wypadek?

Pospiesz się, zaraz do ciebie zadzwonimy.

Skontaktuj się z nami

+34 91 06 06 129

+44 7594 868857

Albo odwiedzić nas w naszych biurach w Madrycie i Londynie.

Cookies Zentica

Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich do działań marketingowych oraz w celu zapewnienia Państwu lepszych doświadczeń. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować, klikając na Preferencje.


Preferencje

Preferencje w zakresie prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności, mogą Państwo nie wyrazić zgody na zbieranie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak niedopuszczenie do korzystania z tych usług może mieć wpływ na Twoje doświadczenie.

 • Sesja Cookie
  Pliki cookie sesji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jak również do akceptacji plików cookie.
  WYMAGANE
 • Cookie XSRF-Token
  Ten Cookie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania formularzy Zentica, dzięki czemu unika się używania lub składania formularzy przez boty i inne zautomatyzowane narzędzia.
  WYMAGANE
 • Google Ads
  Ten plik cookie gromadzi informacje o profilu użytkownika z przeglądarki internetowej.
 • Google Analytics
  Ten plik cookie dostarcza nam informacji na temat doświadczeń użytkownika Zentica w celu ulepszenia i zaoferowania Państwu więcej i lepszych usług z lepszym doświadczeniem każdego dnia. Z tym Cookie pomagasz nam się poprawić.

Informacja prawna

Informacja prawna i warunki ogólne

Niniejsza informacja prawna i informacje reguluje korzystanie z serwisu internetowego pod następującymi nazwami domenowymi: www.zentica-global.com. Zentica Global jest nazwą handlową zawartą na wyżej wymienionej stronie internetowej i przedmiotem niniejszej informacji prawnej.

Zentica, jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego, podlega przepisom ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego. Zentica jest nazwą handlową należącą do Zentica LTD z adresem 20-22 Wenlock Road, Londyn, N1 7GU telefon 911 847 868 i adresem e-mail informacion@zentica-global.com.

Sieć jest własnością Zentica Sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian w informacjach zawartych w swojej sieci lub w konfiguracji i prezentacji tych informacji. Właściciel posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich treści zawartych w Internecie, zarówno własne jak i wynikające z cesji lub umów z osobami trzecimi.

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej, w tym do wszystkich jej stron, Użytkownik wyraża zgodę na to, że Zentica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub obrażenia powstałe w wyniku takiego dostępu lub korzystania z informacji na niniejszej stronie internetowej lub dostępu do innych materiałów w Internecie za pośrednictwem połączeń z niniejszą stroną. Nie ponosi on również odpowiedzialności i użytkownik akceptuje to za błędy lub problemy komputerowe spowodowane przez wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie lub inne ataki socjotechniczne (phising, pharming, trojany itp.), które osoby trzecie mogły złośliwie umieścić na naszych serwerach, w okresie czasu do momentu wdrożenia dostępnych dla tego podmiotu środków ochrony reaktywnej. Jeśli użytkownik zauważy błędy w działaniu lub dziwne zachowanie strony, może wysłać e-mail na powyższy adres. Dostęp do zawartości niniejszej strony internetowej za pomocą zmechanizowanych systemów, różniących się od osób fizycznych, jest zabroniony, ponieważ mogą one wyrządzić szkodę właścicielowi strony internetowej, nie będąc w stanie obiektywnie zmierzyć odbiorców. W przypadku, gdy użytkownik zawiera umowę poprzez stosunek nawiązany za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ są to usługi profesjonalne.

Warunki korzystania z sieci

Treść i informacje podane za pośrednictwem strony www.zentica-global.com są zgodne z obowiązującym prawem i stanowią własność Batuy lub są nabyte lub obsługiwane pod legalnymi tytułami.

Właściciel Serwisu może oferować za pośrednictwem Serwisu usługi lub produkty, które mogą podlegać odrębnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i/lub zmieniają niniejsze Warunki i o których Użytkownik zostanie poinformowany w każdym konkretnym przypadku.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją każdego z postanowień zawartych w niniejszej nocie prawnej w wersji opublikowanej przez Zentica Global w momencie uzyskania dostępu do Serwisu przez Użytkownika.

W związku z tym, użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Informację prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z sieci, ponieważ może ona zostać zmodyfikowana. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z sieci, treści i usług zgodnie z prawem, niniejszą informacją prawną, polityką prywatności, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Podobnie, użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Sieci lub usług świadczonych za jej pośrednictwem w celach niezgodnych z prawem lub skutkami lub sprzecznych z treścią niniejszej noty prawnej, szkodliwych dla interesów lub praw innych osób, lub w jakikolwiek sposób szkodzić, wyłączać lub osłabiać Sieć lub jej usługi, lub uniemożliwiać normalne korzystanie z Sieci przez innych użytkowników. Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się wyraźnie nie niszczyć, nie zmieniać, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie niszczyć danych, programów lub dokumentów elektronicznych i innych, które znajdują się na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania programów, wirusów, makr, elementów sterujących lub jakichkolwiek innych urządzeń logicznych lub sekwencji znaków, które powodują lub są podatne na wszelkiego rodzaju zmiany w systemach informatycznych właściciela sieci lub osób trzecich. Użytkownik akceptuje i oświadcza, że zapoznał się z niniejszą informacją prawną i Polityką Prywatności. W przeciwnym razie, użytkownik musi opuścić stronę w tym czasie. Działalność ta nie podlega żadnemu systemowi uprzedniego zezwolenia administracyjnego, ani nie jest zgodna z kodeksami postępowania, z wyjątkiem dobrej wiary, zwyczaju i kodeksu cywilnego. Właściciel nie świadczy żadnych usług pośrednictwa ani zakwaterowania.

Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość strony internetowej, o ile nie wskazano inaczej, jest wyłączną własnością właściciela strony lub osób trzecich oraz, na zasadzie ilustracji, ale nie ograniczenia, projektu graficznego, kodu źródłowego, logo, tekstu, grafiki, ilustracji, zdjęć i innych elementów, które pojawiają się w sieci.

Podobnie, wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub loga jakiegokolwiek rodzaju zawarte w Internecie są chronione prawem. Właściciel strony internetowej nie udziela Użytkownikowi ani odwiedzającemu żadnej licencji ani zezwolenia na korzystanie z jego praw własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnego innego prawa związanego z jego stroną internetową i oferowanymi w niej usługami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik lub odwiedzający uznaje, że powielanie, dystrybucja, komercjalizacja, przekształcanie i ogólnie rzecz biorąc, jakakolwiek inna forma działania, w jakiejkolwiek procedurze, wszystkiego lub fragmentów zawartości niniejszej strony internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej właściciela strony internetowej lub jego właściciela, oraz jest zabronione i stanowi przestępstwo kodeksu karnego.

Odpowiedzialność za korzystanie z witryny internetowej

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia, które może ponieść lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z sieci lub jej zawartości, będąc właścicielem sieci, jej partnerami, dostawcami, współpracownikami, pracownikami i przedstawicielami, zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w wyniku działań Użytkownika.

Właściciel strony internetowej dołoży wszelkich starań i zastosuje odpowiednie środki w celu ułatwienia dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji w sieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak błędów, ewentualnych nieścisłości i/lub pominięć w żadnej z treści dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną przed wszelkimi roszczeniami lub działaniami prawnymi, sądowymi lub pozasądowymi, wszczętymi przez osoby trzecie przeciwko właścicielowi sieci na podstawie korzystania przez użytkownika z sieci lub jej zawartości. W jego przypadku Użytkownik przejmuje na siebie wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania, które nie przysługują właścicielowi sieci w związku z takimi roszczeniami lub działaniami prawnymi.

Odpowiedzialność za funkcjonowanie strony internetowej

Właściciel Serwisu wyklucza wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń telefonicznych w działaniu systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od właściciela Serwisu. Właściciel strony internetowej wyklucza również wszelką odpowiedzialność, jaka może powstać w wyniku opóźnień lub blokad w działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych brakami lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, jak również szkód spowodowanych przez osoby trzecie poprzez nielegalną ingerencję, na którą właściciel strony internetowej nie ma wpływu. Posiadacz sieci jest upoważniony do czasowego i bez uprzedzenia do zawieszenia dostępu do sieci przy okazji wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub ulepszających.

Polityka w zakresie danych osobowych uzyskanych z sieci

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w każdym z formularzy w sieci, gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe, wyraźnie upoważnia właściciela sieci do przetwarzania ich danych osobowych w celach w nim wskazanych. Właściciel strony internetowej włączy dane ułatwione przez użytkownika do pliku będącego własnością tego samego podmiotu, prawidłowo przekazanego Agencji Ochrony Danych i spełniającego wymogi obowiązującego prawa.

Użytkownik lub jego przedstawiciel będzie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, poprzez pisemne i podpisane żądanie skierowane na adres wskazany w sekcji 'Polityka prywatności' niniejszej strony internetowej. Informujemy również, że dane IP (Internet Protocol) abonenta, z którego łączą się Państwo z naszą stroną, będą przechowywane przez okres czasu określony w obowiązujących przepisach, po czym zostaną automatycznie usunięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa i współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Ciasteczka mogą być umieszczane na Twoim komputerze.

Są to małe pliki, których celem jest zapamiętanie odwiedzanych stron, aby ułatwić przyszłą nawigację. Możesz usunąć cookies wybierając opcję, którą posiada Twoja przeglądarka w tym celu. W każdej chwili możesz usunąć wszystkie pliki cookie, wybierając w tym celu opcję w swojej przeglądarce.

Jako użytkownik niniejszej strony internetowej, użytkownik wie i przyjmuje do wiadomości, że pliki cookie będą deponowane, w stosownych przypadkach, wyłącznie w celu ułatwienia nawigacji w ramach usługi społeczeństwa informacyjnego świadczonej przez tę stronę internetową, a nie w dodatkowych celach. Ale w przypadku wątpliwości, są Państwo świadomi tych celów, wyjaśniono Państwu, czym jest i do czego służy plik cookie i wyrażają Państwo zgodę na jego zdeponowanie, zawsze mając do dyspozycji, jak Państwo wiedzą, opcję przeglądarki internetowej, która w każdej chwili nie pozwala na ich usunięcie. Jeśli nie wyrażasz zgody, musisz opuścić stronę w tym czasie.

Modyfikacje warunków użytkowania

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany, rozwoju lub aktualizacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia warunków korzystania z tej strony. Użytkownik będzie automatycznie związany warunkami użytkowania obowiązującymi w momencie dostępu do sieci, dlatego należy okresowo czytać niniejsze warunki użytkowania.

Rozwiązywanie konfliktów i właściwa jurysdykcja

Wszystkie kontrowersje, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem niniejszej noty prawnej, zostaną rozwiązane przed sądami i trybunałami właściwymi dla miejsca zamieszkania właściciela strony internetowej.

Warunki ogólne

Niniejsze ogólne warunki regulują stosunek prawny wynikający z procesów zawierania umów pomiędzy użytkownikami strony internetowej znajdującej się pod adresem URL https://www.zentica-global.com, której właścicielem jest właściciel strony internetowej. Klienci akceptują Ogólne Warunki z chwilą skorzystania lub zakontraktowania usługi. Dokument ten może być drukowany i przechowywany przez Użytkowników. Posiadacz strony internetowej oddaje do dyspozycji użytkowników adres e-mail, który pojawia się w Informacji prawnej w sieci, aby mogli oni zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące Ogólnych warunków.

Obowiązujące zasady

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom ustawy 7/1998 z 13 kwietnia o ogólnych warunkach umów, w królewskim dekrecie ustawodawczym 1/2007 z 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, w dekrecie królewskim 1906/1999, z 17 grudnia, który reguluje umowy telefoniczne lub elektroniczne z Ogólnymi Warunkami, Ustawa organiczna 15/1999, z 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, Ustawa 7/1996, z 15 stycznia, o regulacji handlu detalicznego i Ustawa 34/2002, z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Produkty i usługi

Właściciel strony internetowej wykonuje usługi wymienione w serwisie i są one wyrażone w sposób jasny i jednoznaczny obok nich, opis zawierający ich warunki.

Rejestracja

Użytkownik, aby korzystać z tej usługi, zgadza się na bezpłatną rejestrację oraz podanie prawdziwych i pełnych informacji, na bieżąco aktualizując je, w przeciwnym razie właściciel serwisu natychmiast zawiesiłby lub anulował swoje konto i odrzuciłby usługi. W momencie rejestracji użytkownik będzie posiadał nazwę użytkownika i hasło, za których poufność jest odpowiedzialny. Użytkownik musi zmieniać swoje hasło co najmniej raz w roku.

Zamówienie, dostawa, odbiór i transport

Zakupy będą dokonywane w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej właściciela strony. Usługa zacznie być wykorzystywana w zależności od dostępności poszczególnych warunków. Większość produktów to produkty wirtualne i usługi z natychmiastową dostawą bez użycia konwencjonalnych środków transportu.

Wystawione faktury, jak również wszelkiego rodzaju dokumenty zawarte w zakupie dowolnego produktu lub usługi zostaną przesłane do klienta zarówno pocztą elektroniczną, jak i listem poleconym.

System płatności

Użytkownik stron właściciela serwisu akceptuje sposób płatności określony przez serwis w momencie zakupu. Jeśli wyświetlonych jest kilka opcji, użytkownik akceptuje wybrany sposób płatności.

Korzystanie z witryny internetowej

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszego serwisu internetowego zgodnie z zasadami korzystania z niego i nie dokonywania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

Zobowiązuje się również nie podejmować działań, które mają wpływ na wizualizację, wydobywanie informacji lub próby dostępu do wewnętrznych baz danych.

Użytkownik nie będzie korzystał ze strony właściciela:

- dokonać nieautoryzowanego, fałszywego lub oszukańczego zakupu.

- ingerować lub próbować ingerować w funkcjonalność stron właściciela strony internetowej.

- uzyskać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do anulowania zakupów lub usług użytkownika lub do odmowy dostępu, bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku wykonywania przez niego któregokolwiek z powyższych działań oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Spór sądowy

W przypadku sporu, użytkownik w pierwszej kolejności skontaktuje się z właścicielem strony internetowej w celu uzyskania polubownego rozwiązania. W sprawach spornych dotyczących właściciela strony internetowej stosuje się ustawodawstwo hiszpańskie, przy czym właściwe sądy i trybunały miejsca zamieszkania właściciela strony internetowej w Hiszpanii.

Prawa autorskie, własność intelektualna i reklama

Właściciel strony internetowej respektuje prawa własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, publiczne komunikowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie elementów tych stron internetowych lub naruszanie praw, które podlegają ochronie, chyba że właściciel tych praw udzielił zgody.

Całkowite lub częściowe powielanie treści na stronach właściciela strony jest zabronione. Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej oraz stanowią wyłączną własność właściciela strony lub osób fizycznych lub prawnych, które zostały o tym poinformowane. Własność intelektualna rozciąga się, oprócz treści zawartych w serwisie www.zentica-global.com, na jego grafikę, logo, projekt, obrazy i kod źródłowy używany do programowania.

Informacje i komunikacja przed i po zawarciu umowy

Właściciel strony internetowej podaje w każdym przypadku jasne i dokładne informacje na temat cen oferowanych usług, wyraźnie informując, czy cena zawiera obowiązujące podatki i czy istnieją koszty wysyłki, czy też nie.

Przed zawarciem umowy właściciel strony internetowej poinformował użytkownika o różnych procedurach, które muszą być przestrzegane przy zawieraniu umowy, o tym, że spółka złoży dokument elektroniczny, aby był dostępny dla użytkownika, o technicznych środkach udostępnionych użytkownikowi w celu zidentyfikowania i poprawienia błędów przy wprowadzaniu danych oraz o języku lub językach, w których można sformalizować umowę.

Firma potwierdza otrzymanie akceptacji użytkownika poprzez wysłanie e-maila do użytkownika po zawarciu umowy. Treść wiadomości e-mail zawiera informacje w formie pisemnej o warunkach i sposobach korzystania z prawa do odstąpienia i uchwały oraz dokument odstąpienia i odwołania. Właściciel strony internetowej będzie udzielał informacji na temat usług posprzedażnych i istniejących gwarancji handlowych, w stosownych przypadkach.

Zasady anulowania zamówienia, zwrotu i refundacji

Jeśli klient chce anulować jedną lub więcej z zamówionych usług, musi zaznaczyć to w ekstranecie swojego klienta co najmniej na jeden (1) dzień przed końcem okresu zamówieniowego wskazanego w formularzu zamówienia na usługi, które chce anulować i zapłacić karę (zwaną dalej Karą za Przedwczesne Anulowanie Usług, lub PCAS) w wysokości 100% całkowitych zaległych opłat do końca wyżej wymienionego okresu. Usługi zakontraktowane na okres dłuższy niż jeden miesiąc (1) nie mogą być anulowane na życzenie klienta, w połowie okresu domagającego się zwrotu pieniędzy, ponieważ klient korzysta ze specjalnych zniżek za zakontraktowanie ich na okres dłuższy niż jeden miesiąc (1). Klient musi poczekać do końca umowy na anulowanie produktu.

W odniesieniu do usług zakontraktowanych na okres jednego miesiąca (1), klient musi odstąpić od umowy po upływie tego okresu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Zwrot i refundacja płatności dokonanych za usługę będzie stosowana we wszystkich przypadkach, w których Zentica Global nie przestrzega warunków umowy. Aby ubiegać się o zwrot lub refundację, należy napisać na adres reembolsos@zentica-global.com i określić punkty, które nie zostały spełnione przez Zentica Global w ramach świadczenia naszych usług. Po zaakceptowaniu Twojej prośby, otrzymasz zwrot pieniędzy w ciągu maksymalnie 15 dni przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do dokonania płatności.